ชุด 4 ชิ้นไม้สัก อาทิ เก้าอี้ไม้สัก 3 ที่นั่งจำนวน 1 ตัว หรือเก้าอี้ไม้สัก 1 ที่นั่งจำนวน 2 ตัว และโต๊ะกลางไม้สักจำนวน 1 ตัว