Set 12-07917-02A9-ZZ-DP3 ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติ เหลือบโอ็ค ผ้า DP3

รหัส : Set 12-07917-02A9-ZZ-DP3

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติ เหลือบโอ็ค ผ้า DP3  จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ เหลือบโอ็ค

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ สีเหลือบโอ็ค

ลายผ้าเบาะ : DP3

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น รหัส : Set 12-07917-02A9-PTRED

รหัส : Set 12-07917-02A9-PTRED

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTRED จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PTRED

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น รหัส : Set 12-07917-02A9-TN8711-04

รหัส : Set 12-07917-02A9-TN8711-04

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8711-04 จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : TN8711-04

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น รหัส : Set 12-07917-02A9-DF890-13

รหัส : Set 12-07917-02A9-DF890-13

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13 จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DF890-13

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น รหัส : Set 12-07917-02A9-DP1

รหัส : Set 12-07917-02A9-DP1

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP1 จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP1

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น รหัส : Set 12-07917-02A9-TN8713-02

รหัส : Set 12-07917-02A9-TN8713-02

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า ธ์8713-02 จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : TN8713-02

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง