409-08289-01-TN8713-01 เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Tn8713-01 สีม่วง

409-08289-01-TN8713-01

เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ผ้า Tn8713-01 สีม่วง


ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08288-01-PT603-15-ZZ ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้งม่มีแขนสีธรรมชาติเหลือบ โ อ็ค ผ้า PT603-15

รหัส : 409-08288-01-PT603-15-ZZ

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน

สีธรรมชาติ เหลือบโ อ็ค ผ้า PT603-15

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติเหลือบโ อ็ค

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ PT603-15

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง